Oświadczenie o Ochronie Prywatności

Oświadczenie o Ochronie Prywatności
Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu.

1. Jakie dane zbieramy

Nasza Polityka Ochrony Danych Osobowych określa zasady wykorzystania i przechowywania Twoich danych. Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dostępna pod adresem: OMIG Sielecka Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa.

Administratorem danych osobowych, których nam dostarczasz, jest OMIG Sielecka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Stępińska 22/30 00-739 Warszawa („Spółka”). Nasze dane kontaktowe:

– adres email: sekretariat@omig.com.pl
numer telefonu: 22 841 04 23

Zbieramy następujące dane osobowe:
– imię,
– nazwisko;
– data i miejsce urodzenia;
– adres zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny/numer telefonu;
– numer PESEL/NIP/ dowodu osobistego lub paszportu;
– adres poczty elektronicznej lub inna formy komunikacji elektronicznej;
– imiona rodziców;
– stan cywilny;
– nr rachunku bankowego.

2. Cel zbierania danych

Zbieramy Twoje dane osobowe, wyłącznie zgodnie z prawem i w celach prawnie uzasadnionych, aby zapewnić ci następujące usługi:
na potrzeby procesu zawierania umów rezerwacyjnych , deweloperskich oraz sprzedaży lokali mieszkalnych i / lub usługowych lub umów najmu;
w celu poruszania się po terenie należącym do Spółki;
w celu prowadzenia korespondencji z kontrahentami, przedstawiania ofert, zawierania i realizowania umów (w przypadku zbierania adresów zamieszkania oraz adresów e-mail, imiona i nazwiska).

3. Wykorzystanie danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w siedzibie Spółki przy ul. Stępińskiej 22/30 00-739 Warszawa w Rzeczpospolitej Polskiej.
Twoje dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa. Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne, księgowe.

4. Okres przechowywania danych

Zgodnie z przepisami polskiego prawa Twoje dane możemy przechowywać przez okres maksymalnie 10 lat (maksymalny okres przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego), o ile dłuższy okres przechowywania nie wynika z przepisów szczególnych (szczegółowe informacje w naszej Polityce Zatrzymywania Danych). Po upływie tego okresu twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą – Prawo do bycia zapomnianym

Osoba, która uzna, że przechowywane przez nas dane osobowe są niepoprawne lub niekompletne, może zażądać wglądu do tych informacji, ich sprostowania lub usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z nami poprzez Formularz Osoby, której Dane Dotyczą, o Udostępnienie Danych. Formularz jest dostępny w siedzibie Spółki lub na życzenie przesłany za pośrednictwem wiadomości email.

W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy skontaktować się z Zarządem Spółki, wysyłając wiadomość e-mail na
adres: sekretariat@omig.com.pl lub list na adres: OMIG Sielecka Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa. Zarząd Spółki rozpatrzy skargę i podejmie działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, która złożyła skargę.

Jeśli mimo to osoba uzna, że jej dane osobowe nadal nie są przetwarzane zgodnie z prawem, może skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i złożyć skargę do tego organu.

Zarząd Spółki
25.05.2018r.

OMIG Sielecka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Stępińska 22/30 00-739 Warszawa, posługująca się numerem NIP 5213753269, REGON 365727908, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000644136